Archivo por etiquetas: jinja

Escucha japonés 18: Cómo rezar en un templo shintoísta

[audio:/ep/18/ld] Descargar 神社に来るのは初めて? じんじゃに くるのは はじめて? Jinja ni kuru no wa hajimete? ¿Es la primera vez que vienes a un templo shintoísta? うん。どうやって拝んだらいいの? うん。どうやって おがんだら いいの? Un. Doo yatte ogandara ii no? Sí. ¿Cómo hay que rezar? まずはお金を投げて、二回お辞儀をして、二回手を叩いて、 まずは おかねを なげて、にかい おじぎをして、にかい てをたたいて、 Mazu wa o-kane o nagete, ni kai o-jiki o shite,ni kai te o tataite, Primero lanzas una moneda, haces dos reverencias, das dos palmadas, 最後にもう一度深くお辞儀をして、終わり。 さいごに もういちど ふかく おじぎをして、 おわり。 saigo ni moo ichi do fukaku o-jiki o shite, owari. al final haces otra reverencia profunda, y se acabó. ありがとう。じゃあ、小銭ちょうだい? ありがとう。じゃあ、こぜに ちょうだい? Arigatou. Jaa, kozeni choodai? Gracias. Y… ¿me das una moneda? なんでやねん! なんでやねん! Nandeyanen! ¿Pero de […]