Archivo por etiquetas: Compras

Escucha japonés 46: Me quiero comprar algo rojo

Descargar | Ver en YouTube 何か赤い物欲しいな。 なにか あかいもの ほしいな。 Nanika akai mono hoshii na. Quiero algo rojo. 何がいい? なにが いい? Nani ga ii? ¿Qué prefieres? 赤いズボン あかい ずぼん Akai zubon Pantalones rojos 赤いシャツ あかい しゃつ Akai shatsu Camisa roja 赤い上着 あかい うわぎ Akai uwagi Chaqueta roja 赤い靴 あかい くつ Akai kutsu Zapatos rojos Vocabulario interesante: 何か (なにか, nanika): Algo. 赤い (あかい, akai): Rojo (adjetivo). 物 (もの, mono): Cosa, objeto. 欲しい (ほしい, hoshii): Querer, desear (cuidado, se usa como 好き suki). ズボン (ずぼん, zubon): Pantalones (del castellano jubón). シャツ (しゃつ, shatsu): Camisa (del inglés shirt). 上着 (うわぎ, uwagi): Chaqueta. 靴 (くつ, kutsu): Zapatos. ¡La ropita! La semana pasada aprendimos algunos colores […]

Escucha japonés 17: De compras en Japón, probándonos un jinbei

[audio:/ep/17/ld] Descargar いらっしゃいませ〜♪ いらっしゃいませ〜♪ Irasshaimase… ♪ ¡Bienvenido! すみません。この甚平のMサイズはありますか? すみません。このじんべいの えむさいずは ありますか? Sumimasen. Kono jinbei no emu saizu wa arimasu ka? Perdona, ¿está la talla M de este jinbei? はい!こちらにございます。 はい!こちらに ございます。 Hai! Kochira ni gozaimasu. ¡Sí! Aquí la tiene. 着てみてもいいですか? きてみても いいですか? Kite mitemo ii desu ka? ¿Me lo puedo probar? はい!試着室にご案内致します。 はい!しちゃくしつに ごあんない いたします。 Hai! Shichakushitsu ni go-annai itashimasu. ¡Sí! Le acompaño hasta el probador. 靴を脱いでお入り下さい。 くつを ぬいで おはいり ください。 Kutsu o nuide o-hairi kudasai. Quítese los zapatos antes de entrar.

Escucha japonés 11: Regateando al comprar una cámara

[audio:/ep/11/ld] Descargar このカメラはいくらですか? このかめらは いくらですか? Kono kamera wa ikura desu ka? ¿Cuánto vale esta cámara? 5万円になります。 ごまんえんに なります。 Go man en ni narimasu. Son 50.000 yenes. ええ・・・ちょっと高いですね。 ええ・・・ ちょっと たかいですね。 Eh… Chotto takai desu ne. ¿Eh? Es un poco cara, ¿no? 少し安くなりませんか? すこし やすく なりませんか? Sukoshi yasuku narimasen ka? ¿Me la rebajas un poco? そうですね・・・これは出たばかりなので。 そうですね・・・これは でたばかり なので。 Sou desu ne… Kore wa deta bakari na no de. Es que acaba de salir… ちょっと負けて下さい! ちょっと まけて ください! Chotto makete kudasai! ¡Venga, hazme un descuentico! 分かりました。じゃあ4万5千円でどうですか? わかりました。じゃあ よんまん ごせんえんで どうですか? Wakarimashita. Jaa yon man go sen en de dou desu ka? Vale. ¿Qué tal por 45.000 yenes? やった! やった! Yatta! ¡Bien!