Archivo por etiquetas: recepción

Escucha japonés 9: En la recepción del hotel

[audio:/ep/9/ld] Descargar こんにちは! こんにちは! Konnichiwa! ¡Buenas tardes! こんにちは。予約をしている者ですが。 こんにちは。よやくを している ものですが。 Konnichiwa. Yoyaku o shite iru mono desu ga. Buenas tardes. Tengo una reserva. お名前をよろしいですか? おなまえを よろしい ですか? O-namae o yoroshii desu ka? ¿Me puede decir su nombre? エクトル・ガルシアです。 えくとる がるしあ です。 Ekutoru Garushia desu. Soy Héctor García. はい。エクトル・ガルシア様ですね。 はい。えくとる がるしあ さまですね。 Hai. Ekutoru Garushia sama desu ne. Bien. El señor Héctor García ¿verdad? パスポートを拝見させて頂けますか? ぱすぽーとを はいけんさせて いただけますか? Pasupooto o haiken sasete itadakemasuka? ¿Me permite ver su pasaporte? はい、どうぞ。 はい、どうぞ。 Hai, doozo. Sí, adelante.