Archivo por etiquetas: reserva

Escucha japonés 27: Reservar un hotel en Japón

[audio:/ep/27/ld] Descargar はい。グランドペピーノホテルでございます。 はい。ぐらんど ぺぴーの ほてるで ございます。 Hai. Grand Pepino Hotel de gozaimasu. ¿Diga? Hotel Grand Pepino. 予約をお願いします。 よやくを おねがいします。 Yoyaku o o-negai shimasu. Quiero hacer una reserva. お日にちは? おひにちは? O-hinichi wa? ¿Qué día? 10月11日です。 じゅうがつ じゅういち にちです。 Juu gatsu juuichi nichi desu. El 11 de octubre. 何名様ですか? なんめい さまですか? Nan mei sama desu ka? ¿Cuántas personas son? 二人です。 ふたりです。 Futari desu. Somos dos. はい。お部屋をお取りできましたので はい。おへやを おとり できましたので Hai. O-heya o o-tori dekimashita node Entendido. Ya tengo su habitación, así que お名前をよろしいですか? おなまえを よろしいですか? o-namae o yoroshii desu ka? ¿me podría decir su nombre? 浜田麻里です。 はまだ まりです。 Hamada Mari desu. Soy Mari Hamada. Vocabulario interesante: 予約 (よやく, yoyaku): Reserva. 日にち […]