Archivo por etiquetas: sellos

Escucha japonés 4: Comprando un sello

[audio:/ep/4/ld] Descargar こんにちは! こんにちは! Konnichiwa! ¡Buenas tardes! こんにちは。80円切手を1枚下さい。 こんにちは。はちじゅうえん きってを いちまい ください。 Konnichiwa. Hachijuuen kitte wo ichimai kudasai. Buenas. Un sello de 80 yenes, por favor. はい。80円になります。 はい。はちじゅうえんに なります。 Hai. Hachijuuen ni narimasu. Aquí tiene. Son 80 yenes. これからお願いします。 これから おねがいします。 Kore kara onegai shimasu. Cóbrese de aquí, por favor. 100円をお預かりしましたので、20円のお返しになります。 ひゃくえんを おあずかり しましたので、にじゅうえんの おかえしに なります。 Hyakuen wo oazukari shimasita node, nijuuen no okaeshi ni narimasu. Como le cobro de 100 yenes, el cambio son 20 yenes. ありがとうございます。 ありがとう ございます。 Arigatou gozaimasu. Gracias. ありがとうございました! ありがとう ございました! Arigatou gozaimashita. ¡Muchas gracias!