Archivo por etiquetas: tienda

Escucha japonés 11: Regateando al comprar una cámara

[audio:/ep/11/ld] Descargar このカメラはいくらですか? このかめらは いくらですか? Kono kamera wa ikura desu ka? ¿Cuánto vale esta cámara? 5万円になります。 ごまんえんに なります。 Go man en ni narimasu. Son 50.000 yenes. ええ・・・ちょっと高いですね。 ええ・・・ ちょっと たかいですね。 Eh… Chotto takai desu ne. ¿Eh? Es un poco cara, ¿no? 少し安くなりませんか? すこし やすく なりませんか? Sukoshi yasuku narimasen ka? ¿Me la rebajas un poco? そうですね・・・これは出たばかりなので。 そうですね・・・これは でたばかり なので。 Sou desu ne… Kore wa deta bakari na no de. Es que acaba de salir… ちょっと負けて下さい! ちょっと まけて ください! Chotto makete kudasai! ¡Venga, hazme un descuentico! 分かりました。じゃあ4万5千円でどうですか? わかりました。じゃあ よんまん ごせんえんで どうですか? Wakarimashita. Jaa yon man go sen en de dou desu ka? Vale. ¿Qué tal por 45.000 yenes? やった! やった! Yatta! ¡Bien!