Archivo por categrorías Compras

Escucha japonés 17: De compras en Japón, probándonos un jinbei

[audio:/ep/17/ld] Descargar いらっしゃいませ〜♪ いらっしゃいませ〜♪ Irasshaimase… ♪ ¡Bienvenido! すみません。この甚平のMサイズはありますか? すみません。このじんべいの えむさいずは ありますか? Sumimasen. Kono jinbei no emu saizu wa arimasu ka? Perdona, ¿está la talla M de este jinbei? はい!こちらにございます。 はい!こちらに ございます。 Hai! Kochira ni gozaimasu. ¡Sí! Aquí la tiene. 着てみてもいいですか? きてみても いいですか? Kite mitemo ii desu ka? ¿Me lo puedo probar? はい!試着室にご案内致します。 はい!しちゃくしつに ごあんない いたします。 Hai! Shichakushitsu ni go-annai itashimasu. ¡Sí! Le acompaño hasta el probador. 靴を脱いでお入り下さい。 くつを ぬいで おはいり ください。 Kutsu o nuide o-hairi kudasai. Quítese los zapatos antes de entrar.

Escucha japonés 11: Regateando al comprar una cámara

[audio:/ep/11/ld] Descargar このカメラはいくらですか? このかめらは いくらですか? Kono kamera wa ikura desu ka? ¿Cuánto vale esta cámara? 5万円になります。 ごまんえんに なります。 Go man en ni narimasu. Son 50.000 yenes. ええ・・・ちょっと高いですね。 ええ・・・ ちょっと たかいですね。 Eh… Chotto takai desu ne. ¿Eh? Es un poco cara, ¿no? 少し安くなりませんか? すこし やすく なりませんか? Sukoshi yasuku narimasen ka? ¿Me la rebajas un poco? そうですね・・・これは出たばかりなので。 そうですね・・・これは でたばかり なので。 Sou desu ne… Kore wa deta bakari na no de. Es que acaba de salir… ちょっと負けて下さい! ちょっと まけて ください! Chotto makete kudasai! ¡Venga, hazme un descuentico! 分かりました。じゃあ4万5千円でどうですか? わかりました。じゃあ よんまん ごせんえんで どうですか? Wakarimashita. Jaa yon man go sen en de dou desu ka? Vale. ¿Qué tal por 45.000 yenes? やった! やった! Yatta! ¡Bien!

Escucha japonés 4: Comprando un sello

[audio:/ep/4/ld] Descargar こんにちは! こんにちは! Konnichiwa! ¡Buenas tardes! こんにちは。80円切手を1枚下さい。 こんにちは。はちじゅうえん きってを いちまい ください。 Konnichiwa. Hachijuuen kitte wo ichimai kudasai. Buenas. Un sello de 80 yenes, por favor. はい。80円になります。 はい。はちじゅうえんに なります。 Hai. Hachijuuen ni narimasu. Aquí tiene. Son 80 yenes. これからお願いします。 これから おねがいします。 Kore kara onegai shimasu. Cóbrese de aquí, por favor. 100円をお預かりしましたので、20円のお返しになります。 ひゃくえんを おあずかり しましたので、にじゅうえんの おかえしに なります。 Hyakuen wo oazukari shimasita node, nijuuen no okaeshi ni narimasu. Como le cobro de 100 yenes, el cambio son 20 yenes. ありがとうございます。 ありがとう ございます。 Arigatou gozaimasu. Gracias. ありがとうございました! ありがとう ございました! Arigatou gozaimashita. ¡Muchas gracias!